Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Made in Rttrdm: Made in Rttrdm, statutair gevestigd in Rotterdam en aldaar kantoorhoudend aan de Palladiostraat 35, postcode 3066 AH, KvK-inschrijving: 78635624, de onderneming die zaken en/of diensten verkoopt.

Koper: de rechtspersoon/ ondernemer waar Made in Rttrdm zaken en/of diensten aan verkoopt.

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Made in Rttrdm en Koper, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Partijen: Made in Rttrdm en Koper.

Schriftelijk: schriftelijk en daaronder mede begrepen e-mail.

Voorwaarden: deze Algemene Verkoopvoorwaarden Made in Rttrdm., versie december 2020.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van elke offerte, elk aanbod, elke orderbevestiging, elke factuur en op elke tot stand gekomen Overeenkomst in het kader van de verkoop en levering van zaken en/of diensten door Made in Rttrdm aan Koper.

2.2 Door Koper gehanteerde algemene en/of andere (verkoop) voorwaarden, in welke vorm of met welke benaming dan ook, worden hierbij nadrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2.3 Afwijkingen van of wijzigingen van de Voorwaarden dienen, alvorens rechtskracht te hebben, door Made in Rttrdm schriftelijk te worden goedgekeurd en gelden slechts voor de desbetreffende specifieke offerte/opdracht/factuur/Overeenkomst.

Artikel 3 – Overeenkomsten

3.1 Het tot stand komen van de Overeenkomst, vindt plaats door schriftelijke bevestiging van Made in Rttrdm middels een orderbevestiging of ondertekende Overeenkomst dan wel door feitelijke uitvoering van een opdracht door Made in Rttrdm.

3.2 Bestellingen van Koper zijn bindend voor Koper.

3.3 Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overige mededelingen van Made in Rttrdm zijn vrijblijvend en binden Made in Rttrdm niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Mondelinge toezeggingen, overeenkomsten en wijzigingen, waaronder begrepen aanvullingen op een schriftelijke Overeenkomst, binden Made in Rttrdm slechts indien zij schriftelijk door Made in Rttrdm zijn bevestigd. In geval van tegenstijdigheid tussen de order van de Koper en de orderbevestiging van Made in Rttrdm, is voor Partijen uitsluitend de bevestiging van Made in Rttrdm bindend.

3.4 Wanneer naar het redelijk oordeel van Made in Rttrdm de financiële situatie van Koper daartoe aanleiding geeft, is Koper op verzoek van Made in Rttrdm verplicht tot onmiddellijke vooruitbetaling van of zekerheidstelling voor de aan Made in Rttrdm op grond van de Overeenkomst verschuldigde som, waarbij Made in Rttrdm in afwachting daarvan bevoegd is de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

3.5 Made in Rttrdm heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst het recht, zonder goedkeuring van Koper, derden in te schakelen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4 – Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij het informatie betreft die aantoonbaar reeds publiekelijk bekend was. Daaronder valt in ieder geval – maar is niet beperkt tot – knowhow, door Made in Rttrdm  gehanteerde prijzen en tussen Partijen gemaakte commerciële afspraken. Partijen zullen vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst.

Artikel 5 – Levering

5.1 Levering vindt plaats af fabriek (“Ex Works”) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 De overeengekomen levertijden en -data zijn indicatief en zijn niet aan te merken als een fatale termijn. Made in Rttrdm zal ernaar streven de orders tijdig uit te voeren, mits de bestaande leveringsmogelijkheden en de bevoorrading van Made in Rttrdm dat toelaten. Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden noch recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

5.3 Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Made in Rttrdm gerechtigd tot deelleveringen en zal Koper via een schriftelijke ingebrekestelling Made in Rttrdm alsnog een redelijke termijn voor nakoming geven.

5.4 Zodra de zaken ter afname voor Koper gereed staan en Made in Rttrdm dit aan Koper heeft medegedeeld, is Koper verplicht de zaken direct af te nemen. Niet nakoming van deze verplichting geeft Made in Rttrdm het recht om de zaken voor rekening en risico van Koper op te slaan, dan wel deze opgeslagen te houden en aan Koper te factureren, onverminderd de overige rechten van Made in Rttrd . In dergelijke gevallen kan betaling door Koper niet worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.

5.5 Voor zover Koper een verplichting tot lossing van de zaken heeft, is hij verplicht dit onmiddellijk te doen. Koper zal steeds zorgen voor deugdelijke losmiddelen en bekwaam personeel.

5.6 Made in Rttrdm behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen, van welke aard ook, aan te brengen in de te leveren zaken, voor zover die wijzigingen de functionaliteit en het uiterlijk van de zaken niet wezenlijk aantasten en van Koper redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij de zaken zal accepteren.

5.7 Koper kan slechts in uitzonderlijke gevallen in overleg met en op basis van schriftelijke toestemming van Made in Rttrdm zaken zelf afhalen.

5.8 Het risico ten aanzien van de zaken gaat over op Koper vanaf het moment van de aanvang van het transport van de zaken naar Koper.

5.9 De doorverkoop van zaken en/of diensten door Koper aan niet-consumenten is niet toegestaan, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen aan dit verbod in de weg staan.

5.10 Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de zaak daarmee identiek zal overeenstemmen.

5.11 Alle door Made in Rttrdm verstrekte afbeeldingen, catalogi, schetsen, proeven, modellen, tekeningen, concepten en andere gegevens zoals maten, gewichten en hoeveelheden worden door Made in Rttrdm zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Die opgaven zijn echter slechts bindend indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Made in Rttrdm bevestigd.

5.12 Made in Rttrdm zal de Overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen.

Artikel 6 – Reclames

6.1 Reclames ten aanzien van leveringen die qua aard en/of hoeveelheid afwijken van de order evenals alle eventuele gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 4 (vier) werkdagen na ontvangst van de levering, schriftelijk aan Made in Rttrdm te worden gemeld onder vermelding van alle relevante details. Bij gebreke daarvan wordt Koper geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd.

6.2. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, die op technische gronden dan wel conform gebruik in het handelsverkeer acceptabel worden geacht, leveren geen grond op voor reclames.

6.3 Koper is verantwoordelijk voor de afhandeling van transportschade en indien Koper bij controle van de geleverde zaken vaststelt dat er sprake is van schade die naar het oordeel van Koper zijn ontstaan tijdens het transport, dan dient Koper direct in contact te treden met de desbetreffende expediteur of vervoerder en dient Koper een schriftelijke bevestiging van die schade van de expediteur of vervoerder te verzorgen en aan Made in Rttrdm te doen toekomen. Koper zal in dat geval voor de schadeafwikkeling zorgdragen en Made in Rttrdm daarvan schriftelijk op de hoogte houden, met dien verstande dat de betaling van de koopprijs respectievelijk de betalingstermijn zoals door Partijen oorspronkelijk overeengekomen, onverkort van kracht blijft.

6.4 Koper draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de beschadigde zaken die worden teruggezonden.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Behoudens schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormen en andersluidende schriftelijke afspraken, dienen de zaken uitsluitend te voldoen aan de eisen van dwingendrechtelijke Nederlandse wet- en regelgeving.

7.2 Aan eventuele afbeeldingen, omschrijving en informatie over prijs, maat, gewicht en kwaliteiten van de zaken en/of diensten in prijslijsten, op websites of in andere publicaties in diverse media door Made in Rttrdm of derden, kunnen door Koper geen rechten worden ontleend.

7.3 Made in Rttrdm draagt er geen verantwoordelijkheid voor dat de geleverde zaken geschikt zijn voor enig doel waarvoor Koper de zaken wenst te (laten) bewerken, verwerken of (doen) gebruiken. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen tekortkoming van Made in Rttrdm op.

7.4 Tenzij anders is overeengekomen, garandeert Made in Rttrdm dat de zaken aan de overeengekomen specificaties in de Overeenkomst beantwoorden gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na aflevering. Deze garantie laat een beroep van Made in Rttrdm op de overige bepalingen van dit artikel en op overmacht onverlet.

7.5 Voor zover de garantie zaken betreft die Made in Rttrdm heeft betrokken van een derde is de garantie beperkt tot de eventuele garantie die door deze derde ter zake aan Made in Rttrdm is verstrekt, echter wat betreft de duur nooit langer dan de termijn genoemd in het vorige lid.

7.6 Koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Made in Rttrdm heeft voldaan.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Indien Made in Rttrdm als gevolg van overmacht niet of niet tijdig kan presteren, zal de toepasselijke termijn voor levering worden verlengd met de duur van de overmacht.

8.2 Onder “overmacht” wordt in deze Voorwaarden begrepen: iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de redelijke controle liggen van Made in Rttrdm, waaronder in ieder geval mede zullen vallen tekortkomingen ten gevolge van stroomuitval, telecommunicatiestoornissen, cybercriminaliteit, brand, import- en exportbeperkingen, staking, daden van overheidswege, oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur en terreurdreiging, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, pandemieën, blikseminslag of andere extreme weersomstandigheden, uitval van machines, en bedrijfsstoornissen bij of tekortkomingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden.

8.3 In geval van overmacht worden de desbetreffende relevante verplichtingen van Made in Rttrdm opgeschort. Koper kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van Made in Rttrdm of op de uitvoering van de Overeenkomst door Made in Rttrdm. Indien door omstandigheden de verhoudingen van de Partijen binnen de Overeenkomst veranderen, is Made in Rttrdm gerechtigd de herziening ervan te vragen, zodat de verhoudingen tussen Partijen in hun originele staat hersteld worden. Partijen verbinden er zich toe de voorwaarden van de Overeenkomst in gemeenschappelijk overleg opnieuw te bepalen.

8.4 Indien Made in Rttrdm bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Made in Rttrdm gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en zal Koper onverkort tot de desbetreffende betaling(en) overgaan.

Artikel 9 – Prijzen en betalingen

9.1 De door Made in Rttrdm opgegeven prijzen zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting, verzendkosten, overige (import of export) heffingen en verpakking.

9.2 Indien na de datum van een Overeenkomst maar voor levering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is Made in Rttrdm gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

9.3 Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Het recht van Koper om zijn eventuele vorderingen op Made in Rttrdm te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4 De toepasselijke betalingstermijn is een fatale termijn en bij overschrijding daarvan is Koper direct in verzuim. In het geval dat Made in Rttrdm van oordeel is dat Koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel het faillissement of surseance van betaling van Koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is Koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op Koper onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 4 van dit artikel is Koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Made in Rttrdm in verband met niet-tijdige betaling door Koper (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voor Made in Rttrdm voortvloeiende kosten voor rekening van Koper, welke tenminste 15% (vijftien procent) van de openstaande vordering met een minimum van € 150,= (honderdvijftig euro) bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

9.6 Indien Koper niet, niet geheel, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Made in Rttrdm gesloten Overeenkomst of uit de daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, is Made in Rttrdm naar haar discretionair oordeel gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting van Made in Rttrdm tot enige schadevergoeding en onverminderd de overige aan Made in Rttrdm toekomende rechten.

9.7 De prijzen hebben betrekking op hetgeen nadrukkelijk tussen Partijen overeengekomen. Al het overige aan werkzaamheden zal door Made in Rttrdm als meerwerk bij Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Indexering

Made in Rttrdm heeft het recht aan Koper te berekenen vergoedingen jaarlijks te indexeren op basis van het dienovereenkomstige prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 11 – Klachten en beperkte aansprakelijkheid

11.1 Indien, met inachtneming van het overige in deze Voorwaarden bepaalde, een gebrek niet binnen de toepasselijke reclame- of garantietermijn of overigens niet tijdig door Koper bij Made in Rttrdm schriftelijk is gemeld, kan Koper op dat gebrek in de prestatie van de zaak en/of dienst geen beroep meer doen. Koper dient in geval van tijdige melding de gebrekkige zaken ter beschikking van Made in Rttrdm te houden en Made in Rttrdm in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Het indienen van een klacht geeft Koper geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

11.2 De verplichtingen van Made in Rttrdm in geval van aantoonbare gebreken in de geleverde zaken en/of diensten zijn beperkt tot herstel, herlevering dan wel tot creditering van het op de gebrekkige zaken en/of diensten betrekking hebbende factuurbedrag, zulks, na overleg met Koper, ter keuze van Made in Rttrdm.

11.3 Indien Made in Rttrdm adviezen verstrekt in verband met of over het gebruik, eigenschappen of toepasbaarheid van de zaken, worden deze adviezen naar beste weten gegeven. In die zin is er sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting en draagt Made in Rttrdm geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van adviezen.

11.4 In geen geval draagt Made in Rttrdm aansprakelijkheid voor:

a. indirecte en gevolgschade: waaronder mede zal zijn begrepen stagnatieschade, boetes, productieverlies, reis – en verblijfkosten, gederfde winst en omzet, transportkosten, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill, schadevergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade;

b. opzichtschade: zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Made in Rttrdm;

d. tekortkomingen ten gevolgde van overmacht, zoals omschreven in deze Voorwaarden.

11.5 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Koper. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Koper vrijwaart Made in Rttrdm tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, alsmede tegen alle in verband daarmee door Made in Rttrdm te maken en gemaakte kosten en te lijden en geleden schade, welke direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met door Made in Rttrdm aan Koper verkochte, geleverde of te leveren zaken en/of diensten, inclusief eventuele bijbehorende werkzaamheden of adviezen.

11.6 Het recht van Koper om zich te beroepen op een gebrek in een zaak komt te vervallen indien de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, niet conform de gebruiksinstructies of anderszins onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, wijzigingen zijn aangebracht dan wel werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde zaak of wanneer de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen waardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

11.7 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Made in Rttrdm en de door Made in Rttrdm bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, 1 (één) jaar.

11.8 De verplichting tot schadevergoeding van of tot vrijwaring door Made in Rttrdm op grond van welke wettelijke grondslag dan ook is beperkt tot maximaal 15% (vijftien procent) van de totale opdrachtsom per jaar . Als de Overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (vijftien procent) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering waardoor de schade is veroorzaakt.

11.9 Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel komt mede toe aan werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, toeleveranciers en hulppersonen van Made in Rttrdm.

11.10 Made in Rttrdm heeft niet de intentie om met enige bepaling in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het statutair verantwoordelijke management van Made in Rttrdm.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

12.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Made in Rttrdm tot en het moment waarop Koper jegens Made in Rttrdm heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen als tegenprestatie voor uit hoofde van alle met Koper gesloten Overeenkomsten geleverde zaken en/of diensten, alsmede alle vorderingen van Made in Rttrdm wegens tekortschieten door Koper in de nakoming van zodanige Overeenkomsten.

12.2 Indien Koper enige verplichting uit dit artikel tegenover Made in Rttrdm niet nakomt, of indien er gegronde vrees bestaat dat Koper voornoemde verplichting niet na zal komen, is Made in Rttrdm, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen voor rekening van Koper zijn.

12.3 Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en/of anderszins te bezwaren.

12.4 Partijen komen, ter bescherming van de juridische positie van Made in Rttrdm, ook ten opzichte van derden, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot een bewindvoerder of curator, tot het moment van de desbetreffende betaling door Koper, ten aanzien van alle door Made in Rttrdm aan Koper geleverde zaken op voorhand een eigendomsvoorbehoud, respectievelijk een verlengd eigendomsvoorbehoud alsmede een (bezitloos) pandrecht overeen.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten op de zaken en/of diensten blijven bij Made in Rttrdm berusten. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 Het is Koper uitdrukkelijk verboden de zaken en/of diensten, inclusief ontwerpen, tekeningen, modellen en andere gegevens waarop intellectuele eigendom rust, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

13.3 Het is Koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraken tussen Partijen, niet toegestaan enig gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen ten aanzien van hetgeen door Made in Rttrdm geleverd. Het is Koper eveneens niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen ten aanzien van hetgeen door Made in Rttrdm geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

Artikel 14 – Beëindiging

In aanvulling op haar wettelijke rechten, is Made in Rttrdm gerechtigd iedere Overeenkomst met Koper met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat Made in Rttrdm tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden is, schriftelijk te beëindigen, indien:

Koper surseance van betaling aanvraagt;

Koper eigen aangifte faillissement doet of indien een verzoek tot faillietverklaring van Koper door een of meer derden is ingediend;

Koper (als natuurlijk persoon) komt te overlijden of (als rechtspersoon of onderneming) wordt geliquideerd of wordt ontbonden;

Made in Rttrdm redelijkerwijs vermoedt dat Koper niet of niet volledig voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder, ten aanzien van (internationale) handel, embargo’s, import- en exportbeperkingen en sanctiemaatregelen, met inbegrip van (financiële) handelsbeperkingen.

Artikel 15 – Wet en regelgeving

Koper garandeert te handelen met inachtneming van alle van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving, standaarden en normen, richtlijnen en codes in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst, inclusief alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder, ten aanzien van internationale handel, embargo’s, import- en exportbeperkingen en sanctielijsten en waaronder wet- en regelgeving met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van kinderarbeid, corruptie, slavernij, slechte arbeidsomstandigheden en terrorisme.

Artikel 16 – Bescherming persoonsgegevens

16.1 Partijen zullen alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen bij het verwerken van persoonsgegevens, in ieder geval als bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

16.2 Koper zal alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren, om naar de stand van de techniek te zorgen voor een adequate beveiliging van alle persoonsgegevens.

Artikel 17 – Rechtsgeldigheid

Indien een of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van deze Voorwaarden nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1 Indien een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Made in Rttrdm vervangen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen(en) in acht wordt (worden) genomen.

18.2 Kennelijke fouten of verschrijvingen op de website(s), in folders, offertes, publicaties, overeenkomsten of e-mail- of andere berichten van Made in Rttrdm, binden Made in Rttrdm niet.

18.3 De op de website(s) van Made in Rttrdm opgenomen assortimenten kunnen door Made in Rttrdm gewijzigd respectievelijk beëindigd worden, zonder dat zulks voor Koper tot enige aanspraken kan leiden.

18.4 Bij gebruik van de website(s) van Made in Rttrdm zijn de desbetreffende gebruiksvoorwaarden van Made in Rttrdm van toepassing.

18.5 Op alle Overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door Partijen kan worden uitgesloten.

18.6 Alle geschillen in verband met de Overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn die tussen Partijen mochten ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Made in Rttrdm is gelegen, behoudens dat Made in Rttrdm bevoegd blijft om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn geweest.

18.7 Voor zover deze Voorwaarden ook zijn vertaald in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst steeds leidend en beslissend.